"Манас" эпосу музейи

2014-06-09 12:04:27

   “Манас” эпосунун музейи Манастын күмбөзү, Манастын Кароол Чокусу сыяктуу эле Ордонун очогу болуп эсептелет. Эгерде