Эпостун музейи

         Кыргыздар жөнүндөгү жазма булактардагы алгачкы эскерүүлөр б.э.ч. 209-201-жылдагы мезгилдерге тиешелүү. Ал эми бул кабар кытайдын Сыма-Цзыяндын “Тарыхый жазмалар” деген эмгегинде белгилүү. Анда кыргыздар узун бойлуу, сары чачтуу, кызыл жүздүү жана көздөрү көк европа түспөлүндөгү адамдар катарында сүрөттөлгөн. Кыргыз ээлигинин биринчи ....
   “Манас” эпосунун музейи Манастын күмбөзү, Манастын Кароол Чокусу сыяктуу эле Ордонун очогу болуп эсептелет. Эгерде
“Манас” эпосу музейиндеги сюжеттик диорамалар МАНАСЧЫ                                                                 ....