Эпос

Бейкутчулук
2018-12-10 11:40:29
                                                                                                    ....
         Бакай Манас баатырдын сыймыктанган үлкөн чоросу, кыйышпас досу, бир чети жакын агасы. Эпосто “абаң Бакай курдашы, арстан Манас көк жалдын, а дүйнөлүк сырдашы” деп сыпатталат. Ушул ыр саптарындагы ойдун чындыгын ырастагандай, Манастын өзү да эпостун сюжетинде: “Маңдайымда барааным, байтерек Бакай карааным, айтышканда сырдашым, наалышканда муңдашым”- деп ....
    Өзүнчө суроо туулат. Манастын ошол тубаса шердигин, кара көк жал баатырдыгын ич жактан азыктандырып, шыктандырып, ого бетер оттой жалбырттатып, алоолонтуп турган бир көмүскө күч барбы? Эрдик, шердик ким үчүн? Кайсыл ыйык нерсе үчүн? Манас не үчүн “тоодон кулаган таштай чимирилип”, өмүрүн тобокелге салат? Шердик шердик үчүнбү ....
       Алтайдан келген Манас өз ата-бабасынын жерин-Ала-Тоону “жер соорусу турбайбы, жердеген адам тунбайбы, береке экен, бел экен, жердеген адам бай болор, түгөнбөс ырыс-кен экен”, -деп толкундануу менен мүнөздөйт. Бирок айта турган нерсе, албетте, ушул жерди жөн эле конуштаса эле, жердесе эле ал өзүнөн өзү ырыска тунуп, ....
         Манас өз айланасына жолдошторду, чоролорду, журт башкарган  улуттарды тегине, жерине, уруусуна, туугандыгына жакындыгына карап топтобойт. Ал адамга жакындыгы, туугандыгы болсо да, биринчи иретте, ишмердигине, баатырдыгына, чынчылдыгына, адамгерчилигине, атуулдук ар намысына, ата журтка ак кызматына жараша мамиле жасайт жана баалайт. Манас биринчи иретте, адамдагы иш ....