Эпос

     Эгерде, Манас баатырдын адамдык касиеттери, сапаттары жагдайында кеп кура турган болсок, анда ал, биринчи иретте, боорукер, гуманист. Ал уруш учурунда ар дайым эңкейген карыларга, эмгектеген балдарга, аялдарга, жетим-жесирлерге өзгөчө аяр мамиле жасайт. Урушка кирер алдында жоокерлерге: “Жамандык кылба, жан кыйба, жесир калган баарысы, жетим уул, тул ....
Манастын шердиги
2018-05-21 17:20:42
           Тарыхчы Белек Солтоноев өзүнүн “Кызыл кыргыз тарыхы” деген китебинде: “Кыргыз кандайды баатыр деген? Кыргызда баатыр алты даражага айрылат”-деп жазат.Ошол алты даражага бөлүнгөн баатырдыктын биринчи жана экинчи даражасын Б.Солтоноев мындайча мүнөздөйт: “Биринчи.Октон-чоктон кайтпастан, алды-арты, аз-көбүнө карабастан, жоо миң киши болсо да жалтанбастан тоодон кулаган ....
Алооке
2018-03-29 17:55:20
                                                                                                ....
Көкөтөй
2018-03-29 17:46:48
                                         Сыйлаган журттун баарысы,                                               Кызырдуу кыргыз карысы.                       Меркеш, Шымың шаа, Дабагылар башкарган калмак колу кара таандай ....
Талас
2018-02-15 13:48:06
                                                                                              ....