Эпос

Ата - Мекенге
2018-02-08 11:17:23
                                                                                              ....
Жоо Жолой
2017-12-07 10:57:40
                                                                                                ....
Жоо Жолой
2017-12-07 10:28:47
Башы өткөн санда...               -Мени ажал албайт го, калың жоо каптап келгенде тал чыбыктай балдарымдын тагдырына зээним кейиди.             Жай алып жата бериш болбос, кекенип калган жоо жеңилдим деп кете бербес, колу дагы эле мол, Кырмусту бошотуп алуунун аргасын кылар деп, кыргыз, ....
        Манас он төрттөн он бешке караган чагында мурдагы жылда Нуукердин колу кырылган кабарды угуп, каарданып аткарган Эсенкандын колу келди. Кол башчысы атагы таш жарган Нескара баатыр. Алар кыргыздын журтун таба албай оболу туш келген маңгулдун журтун басыптыр. Жайсаңдын он миң жылкысын тийип, тоо бөксөлөй ....
Кошой
2017-10-26 12:07:43
Катагандандан кан Кошой                                                                                            ....