Эпос

                 Кыргыздар куралдана баштады. Баягыдай Энесай, Миңсуу кыргыздары менен катнаш үзүлгөн, ортону камалаган жоо ээлеп, жол бекиген. Чыйыр бий менен Жоодур бийлердин көзү өткөн соң ал жактагы кыргыздардын кимиси баш көтөрүп чыкканын, кимиси бул жакта куугунтук жеп, эми араң тирденип келаткан, ....
                                                                                                ....
Аккула
2017-08-11 15:03:04
                                                                                              ....
Бакай
2017-08-11 14:51:55
Алдыда жүрсө ак жолтой, Артта жүрсө сан колдой...               Ордо оюну бузулду.          Ордо бузулуш жаман жорук. Бала Манас жулкунуп, нары жүрсө Саламат баккан жылкысына, бери жүрсө Ошпур баккан коюна, төмөн жүрсө Төрөгелди баккан төөсүнө, ....
“Көз артып жоо сугун агызар жер белем, жерин коргоп жан кыяр, жерим деп сагынар эр белем!”.                    Манас менен Бакай Таластын баш-аягына салбырын жүрдү. Бакайдын Кызыл Ташы аталган аскадан көз чаптырса, чыгыштан батышка созулган өрөөн бойлой күдүрөйүп өскөн токой, ....