Эпос

             Алоокенин алтын сарайы бу дүйнөнүн бейиши деп эл оозунда  даңаза. Бирок бут алдында кул болуп жаткан кыргыздан бир жан көрбөгөн. Анжыян шаардын ичи ысык деп, сарайды Алооке атайы Арбанты тоонун урчугуна, айдарым желдин огуна, көккашка суунун боюна салдырган. Айланасы ат чабым жерде ....
Эркек бала шок болсун, Эр болбосо жок болсун.             Манас бешке чыккыча баспады. Жакыптын бечел уулу деп калмак, кыргыз арасында айың болду. Жакшылыктан үмүт үзбөй, энеси эркелетип, атасы аркалап жүрдү. Төрткө келгенде эле бой-келбети алп болорун билдире баштады. Далысы эки кулач, сом ....
                                                                        Башы өткөн санда...             -Бай-Ата, кыргыздан келген сиз ....
            “Кайран кыргыз эл кайда, ордолуу Талас жер кайда”...            Баштаган басташып келген Алооке менен Молто хан Самаркан менен Анжыянды чаап, анан  Орозду баатыр өлүптүр дегенди угар замат Таласты чаап, баш көтөрөр эр калтырбай кырды. Эңшейген чал калды, ....
Турусбекова Лилия Жусуповна     Кыргыз кинорежиссеру, Кыргыз ССРинин  искусствого эмгек сиңирген ишмери (1970), Москвадагы Бүткүл союздук мамлекеттик кинемотография институтунун режиссерлук факультетин ....