Эпос

        Чалыбай ата  Күлдүрдүн уулу Чалыбай Айбалта чапчу мыкты ушу. Тобун жарып берүүгө, Топ жарганга чыкчу ушу.(С.К)
      Кырк чилтен- Мифологиялык түшүнүктө адамдын көзүнө көрүнбөгөн, укмуштуудай касиетке ээ болгон жакшылык кылуучу ажайып күч. “Кырк ”  деген эпикалык  сан же кыргыз элинин фольклорунда эмес, Орто Азия менен Алдыңкы Азиянын элдеринин фольклорунда да салттык түрдө туруктуу айтылат.  Бул сандын түпкү теги ....
      Манас ата Айкөл Манас кабылан                                  Телегеи тең эле,  Шай колдогон шер эле, Жан жаралып адамда, Жакында болбойт деги эле. Көркөмү бөлөк, ....
Манас- Аккула                                   Кең көкүрөк, тайкы жал,  Кетмен туяк, ....
Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплекси. Эпостогу баатырлардын тулпарлары.  “Ат адамдын канаты”- дегендей кыргыз эли тулпарларды туура тандап, асырап багып, алардын кулк- мүнөздөрүн адамдардын мүнөздөрүнө салыштырышкан. “Манас” эпосунда да, Айкөл Манас жана чоролор тулпарларды тандаганда жаңылган эмес. Тулпарларды тандап сынынан өткөрүп, жоого, күнүмдүк турмушка, аң улоого ж.б. жактарга ар бирине өзүнчө ....