Эпос

     “Манас” – баатырдык патриоттук опера. Музыкасы В.Власов, А.Малдыбаев, В.Ференики. Либреттосун “Манастын” сюжети боюнча А.Токомбаев менен К.Маликов жазган. Сюжеттин нагизин “Манас” эпосундагы “Көкөтөйдүн ашы” түзөт. Операнын эки редакциясы бар. Биринчиси 1946-ж., экинчиси 1966-ж. Кыргыз Мамл. опера жана балет театрында коюлган. Операнын биринчи редакциясындагы башкы ролдорду Ж.Садыков (Манас), ....
  Туулга – жоокердин кылыч, ок жана башкадан коргонуу үчүн кийген баш кийими. Туулга алгачкы коомдо эле пайда болгон (жыгач, чырпык, териден жасалган) жана коомдун өнүгүшүнүн кийинки баскычтарында ар кандай формада (чулу куюлган майда-майда шакекче сыяктуу чынжырлардан жыш туташтырылып) коло, темир туулга жасалган. Туулга жумшак болсун деп кездеме ....
“Манас” эпосундагы музыкалык аспаптар жана согуштук курал-жарактар Керней – музыкалык үйлөмө аспап. Орто Азия жана Иранда аскердин кабар берүүчү музыкалык аспабы катары колдонулган. Эпосто керней көбүнчө сурнай менен бирдикте аткарылып, жоокерлерди, элди ....
Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплекси Кырк Чоро архитектуралык-скульптуралык ансамбли  Жылгындуу ....
«Манас» эпосу
2014-05-12 12:14:33
«Манас» эпосу «Манас» кыргыз элинин улуттук сыймыгы, ата-бабаларыбыз өз табылгаларын бүт чогулткан казынасынын милдетин аткарган, ыйык тутуп, укумдан тукумга сактап келе ....